​De ska hitta lösningar för att magasinera grundvatten på Gotland

0
1837

Gotland har de senaste åren drabbats av akut vattenbrist vid flera tillfällen. Framförallt är det de södra delarna av ön, Storsudret, som är mest utsatt. Det är ett problem både för dem som bor där men även för regionens utveckling. Det IVL-ledda projektet Testbädd Storsudret har som mål att göra området självförsörjande på vatten. I veckan startade undersökningsarbetet på platsen.

– Vi är fem personer från IVL som ska undersöka, mäta och göra tester på flera mindre områden på Storsudret. Vi installerar grundvattenrör i några områden, tar reda på hur djupa jordlagren är, vilka jordarter som finns och bygger överfall i diken för att mäta flöden, säger Ewa Lind på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Storsudret är ett område med mycket jordbruksmark och tunna jordlager ovanpå en berggrund av kalksten. Det gör att vattnet inte stannar kvar i marken när det regnar, utan istället rinner ut i havet. En annan orsak är att man tidigare dikat ur marken för att det inte ska bli översvämningar under vårbruket. Med de höga temperaturer som vi haft exempelvis under våren i år och så lång period med torka så blir resultatet att grundvattennivåerna sjunker.

– Nu ska vi hitta områden där jordtäcket är så pass tjockt att det går att bygga dammar där regnvatten kan samlas och lagras. Vi ska börja med att mäta hur tjocka marklagren är, grundvattennivåer och flöden i diken. Detta för att få en uppfattning om mängden vatten som finns att tillgå i de olika områdena och för att få en god förståelse för den hydrogeologiska situationen, säger Ewa Lind.

Testbädden innefattar flera lokala småskaliga delar. Bland annat ska regnvatten samlas in och infiltreras under markytan för att skapa dammar och våtmarker. Vattnet kan sedan användas för dricksvatten, bevattning eller infiltreras direkt till grundvattnet.

– Det blir mycket sågande och spikande och att lägga sten för att bygga överfall för flödesmätningar. Allt arbete på Storsudret är förankrat med lokala markägare. De är en viktig del i projektet och deltar både i planeringen och i genomförandet av själva fältarbetena som sker under veckan, säger Ewa Lind.

Testbädd Storsudret utförs tillsammans med Region Gotland och en rad andra aktörer, bland andra Forum Östersjön, KTH, Uppsala Universitet, Svenskt Vatten och flera miljöteknikföretag. Projektet finansieras genom innovationsmyndigheten Vinnova samt de deltagande organisationerna.