Skydd för jordbruksnäringen

0
1158
kartbild

Bakgrund

LM avstyckade en lott om ca 1,8 ha som bedömdes bli lämplig som bostadsfastighet med möjlighet till mindre odling samt djurhållning. Stamfastigheten var enligt LM en ofullständig skogsfastighet och hade före avstyckningen en areal om ca 30 ha varav ca 25 ha skogsmark och 5 ha jordbruksmark. LM bedömde att stamfastighetens lämplighet inte påverkades av avstyckningen.

Ovanstående karta visar avstyckningen i rött och hemskiftet av stamfastigheten i blått. Stamfastigheten omfattar dessutom två skogsskiften.

Länsstyrelsen överklagade LM:s beslut och anförde att avstyckningen stred mot bestämmelsen i 3 kap. 6 § FBL i och med att avstyckningen medförde ytterligare ägosplittring och en försämrad arrondering av jordbruksmarken. Avstyckningen hade dock kunnat genomföras om all jordbruksmark på skiftet förts till styckningslotten.

Mark- och miljödomstolen konstaterade att åkermarken på stamfastigheten ingick i ett större sammanhållet och brukat åkerområde. Avstyckningen medför därför ytterligare ägosplittring och försämrad arrondering. Åtgärden bedömdes därför strida mor 3 kap. 6 § FBL och förrättningen återförvisades till LM eftersom avstyckningen eventuellt hade kunnat genomföras om sökandet ändrat sitt yrkande.

Fastighetsägaren överklagade och framförde att jordbruket på grund av den begränsade arealen inte är bärkraftigt eller utvecklingsbart. Arealmässigt är dessutom skogsdelen klart dominerande. Fastigheten ska därför, som LM gjort, ses som en skogsbruksfastighet varför 3 kap. 6 § FBL inte är tillämplig. 

Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att arealen jordbruksmark på stamfastigheten inte är tillräckligt stor för att jordbruket ska anses vara bärkraftigt eller utvecklingsbart. Länsstyrelsen har anfört att fastighetens åkermark ingår i ett större brukat område. Det har dock inte kommit fram att jordbruksmarken på stamfastigheten brukas gemensamt med omkringliggande jordbruksmark. Stamfastigheten får därför ses som en skogsbruksfastighet varför bestämmelsen om skydd för jordbruket i 3 kap. 6 § FBL inte är tillämplig.

Mark- och miljööverdomstolen upphäver därför mark- och miljödomstolens beslut och fastställer LM:s beslut. 

Mark-och miljööverdomstolen 2020-06-22, F 9861-19, laga kraft.