Föråldrad tillståndsprocess bromsar klimatomställningen 

0
1820
Foto: Anna W Thorbjörnsson, Jonny Hansson/Wikimedia commons,

Regeringen måste förbättra och modernisera Sveriges tillståndsprocess för miljötillstånd. Annars misslyckas Sveriges klimatomställning, menar Sweco Sveriges vd Ann-Louise Lökholm Klasson.

Näringslivet har ett stort ansvar för den gröna omställning som krävs för att inte överskrida Parisavtalets begränsning om 1,5 graders temperaturhöjning. Samtidigt förhindras och fördröjs nya svenska innovativa industriella satsningar som aktivt skulle kunna bidra till minskad klimatpåverkan, på grund av alltför långa och tidskrävande tillståndsprövningar.

Sweco genomför årligen cirka 400 uppdrag som berör miljö- och tillståndsfrågor och arbetar med i stort sett alla Sveriges länsstyrelser, tillsyns- och prövningsmyndigheter. Vi konstaterar att det finns flera moment i tillståndsprocessen som behöver förtydligas och förbättras, utan att göra avkall på miljövärden eller människors hälsa.

Ska Sverige klara av att öka takten i den gröna omställningen är det nödvändigt att tillståndsprocessen effektiviseras. Swecos förbättringsförslag fokuserar på tre huvudområden.

1. Stärk samrådets roll och tyngd

Godkänn samrådsprocessen tidigare. I dag är det möjligt att avslå en ansökan i sent skede på grund av brister i en samrådsprocess som skett långt tidigare. Då måste hela ansökan göras om från början. Låt istället prövningsmyndigheten avgöra om samrådsprocessen blivit korrekt genomförd direkt efter att den avslutats.

Begränsa antalet yttranden och koppla dem till samrådet. Reglera vilka myndigheter som får yttra sig och att endast myndigheter som har yttrat sig i samrådsprocessen har rätt att återkomma i remisskedet. Annars kan ärenden växa okontrollerat med helt nya frågeställningar och tillhörande kompletteringskrav som gör att projekt kan fördröjas flera år.

2. Samordna och digitalisera

Lös ut målkonflikter och bedöm helheten. Ställ krav på att respektive remissmyndighet gör en egen sammanvägning av sina olika intressen och eventuella målkonflikter innan ett yttrande lämnas in. För att ge proportion till målkonflikter bör även nollalternativ, det vill säga att inte bygga alls, bedömas ur ett globalt miljöperspektiv.

Säkerställ samordning och resurser. Se över handläggningstider, resurser och best practice hos prövningsmyndigheter över hela landet. Förstärk där fler resurser behövs. Kräv samordning mellan myndigheter om när en ansökan anses vara komplett. I dag skiljer sig bedömningen åt beroende på var i landet myndigheten ligger.

Digitalisera tillståndsprövningen. Digitalisera formaten för både tillståndsansökan och samråd. Med en effektiv, gemensam och tydlig process förenklas handläggning och administration. Skapa en nationell databas av informationen som ett verktyg för enhetligt villkorade, effektiva tillståndsprocesser oavsett prövande instans.

”Om bedömningen är att närboende kan påverkas ska dessa givetvis kunna överklaga ett framtida tillstånd. Om inte, bör möjligheten begränsas”

3. Fokusera på det som ger störst (klimat)nytta

Prioritera anläggningar med stor potential. I dag hanteras tillståndsansökningar efter ankomstdatum, vilket gör att de viktigaste projekten – sett till klimatbesparande åtgärder – får stå i kö. Prövningsmyndigheten behöver få prioritera anläggningar med högst koldioxidreduktion.

Väg in rimlighet i val av bästa plats. I miljöbalken finns utrymme för rimlighetsavvägning och avgränsningar även i lokaliseringsutredningar. Utnyttja detta så inte projektet går i stå och finansiärer hoppar av i väntan på utredning.

Skapa förutsägbarhet genom tidplan. Prövningsmyndigheten bör tidigt i processen upprätta en tidplan med tydliga villkor för yttranden och regler för anstånd. Det gör processen möjlig att förutse.

Begränsa rätten att överklaga om miljöpåverkan inte är betydande. Länsstyrelsen fattar tidigt i processen beslut om verksamheten kan antas ha betydande miljöpåverkan. Om länsstyrelsen bedömer att miljöpåverkan inte är betydande bör de därefter få bedöma om närboende kan påverkas. Om bedömningen är att närboende kan påverkas ska dessa givetvis kunna överklaga ett framtida tillstånd. Om inte, bör möjligheten begränsas.

”Låt inte det bästa bli det godas fiende”

Paradoxalt nog tillåter dagens tillståndsprocess att detaljfokus på enskilda miljöfrågor blockerar möjligheten att nå de globala klimatmålen. Låt inte det bästa bli det godas fiende.

Vi uppmanar nu Sveriges beslutsfattare att genomföra de administrativa förändringar som krävs för att näringslivet ska kunna bidra till den gröna omställningen i den takt som är nödvändig.

Ann-Louise Lökholm Klasson
Vd Sweco Sverige

>>LÄS MER: Sweco-rapport med förslag för en effektivare tillståndsprocess