De främsta investeringsområdena för digital omvandling i vården

0
2001
Parks and bright sky. The fresh green grass in the bright air.

Pressen ökar

Den globala ökningen av kroniska sjukdomstillstånd fortsätter att öka belastningen på sjukhusen. Denna press har gjort att man inom akutvården lägger fokus på ökad klinisk och operationell effektivitet. Målet är ett förnyat vårdsystem där man kan ge den vård som behövs utan att kostnaderna rusar iväg.

 

Digital omvandling

Digital omvandling hjälper till att lätta detta tryck genom att skapa ”smarta” sjukhus som själva kopplar in i ”smarta” sjukvårdssystem. Läget sammanfattades följande av en branschanalytiker: ”Digital hälso-och sjukvård kommer att göra det lättare för människor att få åtkomst till tjänster snabbare, samtidigt som personalen får bättre tillgång den information de behöver för att behandla patienter effektivt. Detta kommer att hjälpa till att överbrygga klyftan som uppstått mellan en ökande efterfrågan på sjukvård och en växande personalbrist.”

Med tanke på de allmänt kända fördelarna med digitaliseringen anser många vårdorganisationer att de har en viktig skyldighet till allmänheten att investera i digital omvandling. De känner sig skyldiga att leverera de fördelar som man vet att digitaliseringen har, såsom förbättrade patientresultat, driftseffektivitet eller tillgång till personlig precisionsmedicin.

“Ny teknik och artificiell intelligens påverkar patientsäkerheten på flera olika sätt. I den kliniska vardagen, till exempel, ger det diagnostiskt stöd, särskilt inom röntgen där noggrannheten har blivit mycket bra. Ett annat exempel är textanalys av patientjournaler som kan hjälpa till att förutsäga kliniska resultat. Dessutom kan realtidsövervakning av kliniska mätningar identifiera problem innan de inträffar.”

Athar Ali Tajik,  Medicinsk chef för den statliga kommissionen för vård och omsorg i Norge.

Investeringsprioriteringar – Smarta sjukhus

Hälsoexperter från runt om i världen som medverkade i den senaste SFS Insight-studien identifierade tre prioritetsområden för investeringar i digital omvandling. – ett av dessa var “Smarta digitaliserade sjukhus”. Ny forskning har undersökt tillväxten inom smart sjukhusutveckling. Den globala marknaden för smart sjukhusutrustning värderas till 20,1 miljarder dollar  (18,3 miljarder euro) 2018 och förväntas stiga till 56,6 miljarder dollar (51,5 miljarder euro) 2023, en sammansatt tillväxttakt på 23% per år.

 

Tillämpningar för smart sjukhusteknik

Användningen för smart teknik inom sjukhusmiljön är nästintill oändlig. Det kan exempelvis handla om digitalt sammanlänkad diagnostik; artificiell intelligens som minskar tiden per undersökning och ökar radiografens / röntgensjuksköterskans produktivitet; digitaliserad tillgångsspårning för att minska förseningar och avbokningar; prediktivt underhåll som ser till att viktig utrustning och faciliteter är tillgängliga när de behövs; datorstödd operation, för att förlänga den positiva effekten av operationen; digitalisering av apotek för att undvika fel; digitalt länkad patientdata för att leverera holistisk precisionsmedicin och terapeutisk efterlevnad. Även smart byggnadsteknik kan spela stor roll då det ökar energieffektiviteten och sparar in medel som kan användas till att subventionera kostnaderna för digital omvandling.

 

Smarta sjukhus i Norden

Användningen av teknik på smarta sjukhus sänker sjukhusets kostnader. Detta är särskilt relevant för patienter i Sverige, som har EU:s tredje högsta vårdutgifter. Vårdkostnaderna fortsätter också att växa i Norge och Danmark, delvis på grund av en åldrande befolkning.

I Norge förväntas 23 procent av befolkningen vara över 65 och 9 procent vara över 80 år 2050. I Danmark förväntas kvinnor i åldern 65 år leva närmare 21 år till, och männen ytterligare 18 år (upp från 18,3 respektive 15,2 år 2000).

Finland har liknande problem. Där avgick koalitionsregeringen i mars 2019, enligt dem själva på grund av att man inte kunde leverera ett planerat reformpaket för sjukvården. Regeringen hade planerat att bromsa ökningen av sjukvårdsutgifterna under det kommande årtiondet och minska budgeten till 18,3 miljarder euro 2029 istället för de 21,3 miljarder som uppskattats. Förseningen av den finska vårdsreformen har pågått länge och planer på att sänka kostnaderna och öka effektiviteten har varit på gång i flera år.

Att investera i smarta sjukhus hjälper till att effektivisera och förbättra patientresultat och därmed bättre hantera en alltjämt växande efterfrågan på vården. På ett av Sveriges modernare sjukhus använder man realtidsdataanalys – som man kan samla in tack vare att man digitalt länkar all information – för att mäta individuella medicinska resultat och data som sedan används när man tar operativa beslut.  Dessa moderna sjukhus kan till exempel använda sådan data för att förutsäga efterfrågan på specifika tjänster och se till att de har rätt personal och utrustning tillgänglig.

 

Investeringsutmaningen

Digital omvandling kräver dock, även för smarta sjukhus, betydande kapitalinvesteringar. Dessa ligger vanligtvis utanför tillgängligt kapital inom den övergripande vårdbudgeten.

Denna studie uppskattar investeringsutmaningen för smarta sjukhus i Norden till 1,25 miljarder dollar (1,14 miljarder euro) under de kommande fem åren. 

Om vårdorganisationerna skulle köpa den teknik som krävs för digital omvandling som en engångsutgift, skulle man använda en stor del av de medel som behövs för normal drift och brådskande driftsutgifter. Istället blir kapitalet låst i den nya utrustningen och otillgängligt för plötsliga utgifter.

Dagens pressade budgetar skulle helt enkelt inte klara av den extra press detta innebär, då belastningen på vårdsystemen redan är svår att hantera. Med tanke på att kapitalutgiftsbudgetar inom vården runt om i världen vanligtvis utgör cirka 5% av de totala driftsbudgetarna, ligger en investering av den storleken inte inom normala finansieringsnivåer.

I ökad utsträckning använder sig vårdorganisationer av specialistfinansiering från den privata sektorn för att hantera den digitala omvandlingen. Detta hjälper till att förändra effektiviteten utan att behöva använda stora engångssummor. Istället nyttjas kapital från den privata sektorn för att förvärva nödvändig digital teknik och utrustning.

 

Hållbara investeringsmetoder

Sjukhus och vårdorganisationer utnyttjar därför alltmer kapital från den privata sektorn, särskilt med hjälp av flexibla finansieringslösningar från specialistfinansiärer som erbjuder ett hållbart sätt att genomföra digital omvandling.

Användandet av dessa tjänster växer starkt runt om i världen. Dessa specialistfinansiärer erbjuder hållbara finansieringsverktyg anpassade för digitalisering och förstår sig på tekniken, hur omvandlingen bäst genomförs samt vilka fördelar man kan förvänta sig i praktiken. Därför kan de bygga finansieringslösningar som omfattar utrustning, framtida uppgraderingar, mjukvara, installation, underhåll, service, utbildning, anläggningar och även personal med specialkunskaper. Man lägger sedan upp en betalningsstruktur för allt. I vissa fall beräknas dessa betalningar genom att ta i akt den nytta man fått av utrustningen, såsom besparingar, förbättrade patientresultat och operationell effektivisering.

En mer detaljerad beskrivning av de viktigaste specialiserade finansieringsteknikerna för digital omvandling beskrivs på:

https://new.siemens.com/global/en/products/financing/market-focus/healthcare-finance.html