Flexibel finansiering viktig för företag inom åkeribranschen

0
1324

Gunnar Skagerlind, försäljningschef för industrisektorn i Norden på Siemens Financial Services, diskuterar hur flexibla finansieringsmetoder kan hjälpa företag inom åkeribranschen

2016 har varit ett starkt år på fordonsmarknaden med nytt rekord för lätta lastbilar och även tunga lastbilar har gått mycket starkt[1]. Nyregistreringarna av lätta lastbilar ökade med 15,3% till 51 700 och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 22,4% till 5 900[2]. Den mycket expansiva marknaden under 2016 förklaras av den starka konjunkturen, rekordlåga räntor, en stabil arbetsmarknad med historiskt sett låga varsel och en snabbt växande marknad för privatleasing[3]. Enligt BILSWEDEN kan vi förvänta oss ytterligare ett starkt år för lastbilsmarknaden[4].

Den väntade befolkningsökningen och den därmed sammanhängande urbaniseringen innebär fler människor som ska försörjas med varor och deras avfall ska tas om hand. Världens befolkning blir också allt rikare. Det innebär att en större andel människor än tidigare kommer att tillhöra den konsumerande medelklassen, vilket spär på konsumtionen och transportefterfrågan. Till 2030 bedöms trafiken med tunga lastbilar öka med nästan 50 procent jämfört med 2014[5] och godstransportarbetet förväntas öka med 55 % under samma period, enligt färska siffror från Trafikverket. För många varugrupper beräknas flödena i ton mer än fördubblas[6].

Trender som erbjuder möjligheter att hålla tillbaka efterfrågan, eller effektivisera godstransporterna är digitalisering, cirkulär ekonomi och teknik- och logistikutveckling. Digitaliseringen innebär möjligheter till ett uppkopplat transportsystem, där fordon, gods och infrastruktur kommunicerar med varandra. Med högre grad av automatisering kan även kapaciteten höjas då automatiserade fordon kräver mindre utrymme på grund av att säkerhetsmarginalerna kan reduceras[7].

Det beräknas att vartannat jobb kommer att automatiseras inom 20 år[8]. Prognoser visar att redan år 2035 skulle lastbilar kunna vara förarlösa, vilket innebär att en transportföretagare i framtiden i större utsträckning är en logistikentreprenör[9]. Billig elektricitet skapar även stor potential för elektrifierad transport och nybilsförsäljningen av elbilar ökar[10]. 38 % av lastbilarna på våra vägar kommer dock fortfarande att drivas med konventionell diesel år 2030 då livslängden för en lastbil registrerad år 2015 är med stor sannolikhet minst 15 år. Därför tar utfasning och omställning tid[11].

Lastbilar är kapitalkrävande vilket leder till höga kapitalkostnader för åkerierna som i sin tur påverkar vinstmarginalen negativt. Många företag inom åkerinäringen kan komma att behöva göra investeringar i modernare utrustning. Denna typ av investeringar är dock ofta mycket kostsamma och detta i sin tur leder till mindre tillgängligt arbetskapital. Sedan finanskrisen är det en del banker som skärpt sin kreditpolicy, vilket gjort det svårare för många företag att anskaffa lånekapital. Framförallt de mindre åkeriföretagen som inte hunnit bygga upp en stabil grund i verksamheten har svårt att bli beviljade kredit från de större bankerna. Åkeribranschen är en kapitalkrävande bransch där stora och dyra investeringar i fordon måste göras för att verksamheten ska kunna bedrivas, något som kan vara svårt att täcka med interna medel. För att möjliggöra investeringar är det allt viktigare för många företag att kunna använda sig av finansieringslösningar i olika former. Med hjälp av sådana lösningar kan man frigöra kapital istället för att låsa upp det i kostsam utrustning.

Genom att leasa sin fordonspark kan man istället använda sina tillgängliga medel för investeringar inom andra områden, som exempelvis marknadsföring, försäljning eller personal. På så sätt kan man koncentrera sig på kärnverksamheten och fokusera på det man gör bäst och överlåta vissa tjänster till andra som faktiskt gör det bättre. Många företag inom fordonsindustrin arbetar i en mycket cyklisk miljö och behöver därför en partner som de kan lita på i alla faser. Med specifikt anpassade finansieringslösningar kan inbetalningarna som görs per månad eller kvartal motsvara de besparingar, genom ökad effektivitet och sänkta bränslekostnader, som en investering leder till. För företag inom transportsektorn finns det specialistfinansiärer som har goda kunskaper om branschen och förstår den enskilda verksamheten. Med den kunskapen kan finansiären skräddarsy finansieringspaketet och anpassa lösningen efter utrustningens förväntade livslängd och de resultat som utrustningen tros leda till.

Ny teknologi och modernare utrustning förbättrar både produktivitet och effektivitet och är en viktig förutsättning för säkra och hållbara transporter. I en konkurrensutsatt bransch är möjligheten att erbjuda hållbara transporter även en viktig konkurrensfördel. För många åkeriföretag är tillgången till kapital en viktig förutsättning för att kunna göra investeringar i uppdaterad teknologi. För både åkeriföretag som använder fordonen och för leverantörer av utrustning inom fordonsindustrin kommer finansieringslösningar därför spela en allt större roll. Att kunna dra nytta av den tekniska utvecklingen är en viktig förutsättning för att svensk åkerinäring ska fortsätta utvecklas som en hållbar och central del av svensk ekonomi.

[1] BILSWEDEN, Nytt Bilrekord, 2 januari 2017

[2] Ibid

[3] Ibid

[4] Ibid

[5] KNEG, KNEG Resultatrapport, 2015

[6] Trafik Analys, Godstransporter i Sverige – en nulägesanalys, juli 2016

[7] KNEG, KNEG Resultatrapport, 2015

[8] Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vartannat jobb kommer att automatiseras inom 20 år, 2014

[9] Ibid

[10] Ibid

[11] KNEG, KNEG Resultatrapport, 2015

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here