Kunskap och långsiktighet, ett måste för smarta städer

0
984

Sveriges står inför stora utmaningar för att ställa om till ett hållbart samhälle och bidra till de globala hållbarhetsmålen. Dagens utmaningar är komplexa och ingen enskild aktör eller organisation står själv för lösningen. Samverkan mellan olika aktörer – politik, forskning, näringsliv och det civila samhället – kommer att vara nödvändig, där utvecklingen av smarta städer kan vara en del av lösningen. I framtidens smarta städer används teknik och digitala lösningar för att vi ska kunna leva och verka resurseffektivt och klimatsmart, men också för ett ökat välbefinnande hos individer och grupper.

Den smarta stadens lösningar kan förhoppningsvis också bidra till förändrade beteenden, både på individ- och organisationsnivå, som leder till nya konsumtionsmönster och ökad delning av tjänster och varor. Den smarta staden kan då också bli en nod i regional utveckling och bidra till att stärka banden mellan städer och landsbygder.

Evidensbaserad kunskap nyckeln.För att smarta städer ska bli drivande i omställningen krävs en förmåga att omsätta forskningsresultat och kunskap i praktisk handling hos samhällets olika aktörer. Det är nödvändigt att politiska beslut fattas utifrån evidens och kunskap. Kunskap finns både hos forskningen och hos andra samhällsaktörer, varför stärkt samverkan är en nyckel. När vi ska gå från ord till handling finns redan i dag många innovativa lösningar för smarta städer, både i Sverige och i andra länder. Dessa behöver testas och utvärderas, utvecklas, implementeras och spridas i praktiska verksamheter. För att de olika aktörerna ska våga och kunna göra nödvändiga investeringar krävs långsiktighet och partnerskap, ibland också vad gäller finansieringen.

Internationell samverkan.Sveriges behöver lära av andra länder. En stärkt internationell samverkan bidrar till att Sverige kan ta del av kunskap och forskning internationellt. Andra länder har kommit betydligt längre i utvecklingen av lösningar för smarta städer inom vissa områden, exempelvis transporter och resande. Sverige behöver ta del av dessa exempel och anpassa dem till en svensk kontext. Forskningen utgör en viktig brygga för kunskapsöverföring. Samtidigt kan Sverige också bidra med lösningar till smarta städer globalt, exempelvis inom avfalls- och resursområdet. Här pågår mycket forskning och innovation i Sverige, både för att minimera och nyttiggöra avfall. Vår kunskap behöver dock i högre grad än i dag omsättas i praktisk verksamhet.

Forskning och innovation räcker inte för att klara omställningen. Det politiska ledarskapet och den politiska viljan att ställa om är nödvändig och modiga beslut behöver fattas. Hållbarhet kräver långsiktighet där infrastruktur, styrmedel och lagstiftning utgör viktiga verktyg för att fullt ut utveckla hållbara smarta städer och samhällen.


Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Ingrid Petersson, gd för forskningsrådet Formas

Publicerad i Samhällsbyggaren nr 1 2019

Photo by Jake Sloop on Unsplash