Ny litteratur: Bygga stad eller bara stadsmässigt? Kort sagt om det allmännas plats i villervallan.

0
760

Under 2010-talet skrev Örjan Wikforss, arkitekt, tekn dr och professor i projektkommunikation, i sin blogg Kort sagt om hur initiativet i stadsplaneringen stegvis förflyttades från det allmänna till det enskilda. Nu har författaren samlat sina artiklar i boken Bygga stad eller bara stadsmässigt? Kort sagt om det allmännas plats i villervallan. Utgångspunkten är en övertygelse om rummets betydelse för människan och glädjen över att dela en vacker och väl fungerande omgivning med andra människor.

Förändrades i grunden
2010-talet var ett årtionde då stadsplaneringen i Sverige förändrades i grunden. Enkla recept som att bygga tätt och högt överallt vann gehör. Den erfarenhetsbaserade kunskapen städades bort under paroller som effektivisering, avreglering och marknadsanpassning.

Öppna platser, torg, parker och skolgårdar, ja allt som inte redan var bebyggt blev nu öppet mål för exploatering. När marken inte räckte till flyttades förskolebarnens gårdar upp på hustaken. När bullernivåerna blev för höga ändrade riksdagen gränsvärdena istället för att ta itu med bullerkällorna och begränsa trafiken. Byggproduktionens stora klimatpåverkan negligerades och husbyggsatser i betong forslades runt i landet.

Villervallan
Allmännyttan kommersialiserades, hyresrätter omvandlades till bostadsrätter och plånboken fick bestämma vilka människor som kunde bo var. Boendesegregation och orättvis fördelning av stadens resurser blev vår tids största problem i stadsbyggandet.

I den villervalla som uppstod lämnades de stora frågorna om livet i staden åt sitt öde medan bostadsbyggandet nådde rekordnivåer.

Bokens temarubriker
Till staden hör vardagsbestyren * Om undran inför förändringar i närmaste omgivningen * Den vilda jakten på byggbar mark * En oberoende byggforskning i allmänhetens tjänst * Arkitektarbetet är aldrig knutet till en ensam hjälte * Triangeldramat mellan människa, rum och föremål

FAKTA
Författare: Örjan Wikforss
Förlag: AB Svensk Byggtjänst
Antal sidor: 120
Hårdband