Så påverkar nya lagar bostadsrättsföreningen

0
761

Förändringar av en mängd olika lagar ställer höga krav på styrelserna i landets bostadsrättsföreningar. SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB redogör för nya lagar och uppdateringar som är viktiga att hålla koll på. Men hur påverkar dessa lagändringar bostadsrättsföreningen? 

Som medlem i bostadsrättföreningens styrelse är det viktigt att hålla sig à jour med såväl nya som kommande bestämmelser. Beslut som fattas av styrelsen är av stor betydelse och kan påverka hela fastigheten. Under 2019 trädde flera lagar i kraft som innebar förändringar för bostadsrättsföreningar. Ändringar i hyreslagen genomfördes under hösten, något som påverkar alla bostadsrättsföreningar med hyreslägenheter. Lagstiftningen har skärpts för bland annat lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning. 

En annan lag som trädde i kraft under 2019 var det utökade rökförbudet. Förbudet påverkar främst bostadsrättsföreningar med lokalhyresgäster så som caféer och restauranger. Det är förbjudet att röka vid entréer till lokaler som allmänheten har tillgång till och fastighetsägaren har ansvar att se till att det följs. 

– Både det utökade rökförbudet och ändringarna i hyreslagen var två viktiga lagändringar under 2019 som berör bostadsrättsföreningar. Trots att 2020 precis börjat har ytterligare ett par viktiga lagar trätt i kraft. Bland annat har barnkonventionen nu blivit lag. Hur lagen om barnkonvention kommer att påverka rättstillämpningen vid vräkning av barnfamiljer återstår att se, men dömande instanser och myndigheter behöver ett tydligare barnrättsperspektiv, vilket kan innebära att sociala myndigheter kan komma att behöva arbeta mer proaktivt, Stefan Lindberg, Bolagsjurist på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. 

Ytterligare en lag som trätt i kraft är lagändringen om digitaliserade hyresförhandlingar, vilken innebär att bostadsrättsföreningar med hyresgäster nu har möjlighet att underteckna förhandlingsprotokoll digitalt, något som snabbar på processen och ligger i linje med digitaliseringstrenden. 

Även om ledamöter i föreningens styrelse bör hålla sig uppdaterade och ha kunskaper som arbetet kräver finns det hjälp att få. SBC erbjuder ekonomisk och teknisk förvaltning till bostadsrättsföreningar samt juridiska tjänster och projektledning. Ett praktiskt exempel är ändringar i förordningen om energieffektivisering som träder i kraft under 2021. Något som berör cirka 14 procent av landets flerbostadshus. Bostadsrättsföreningar kan behöva ändra sina stadgar för att möjliggöra individuell mätning och debitering eller ta hjälp av en projektledare för energieffektiviserande åtgärder. 

– Att sitta i styrelsen i en bostadsrättsförening är oerhört kompetenskrävande och man kan personligen bli skadeståndsskyldig om man skadar föreningen. Det handlar om kunskap om lagar samt föreskrifter från myndigheter och kommuner som berör medlemmar och hyresgäster. Därför är det viktigt att ta in extern hjälp om kunskaperna brister, säger Stefan Lindberg, Bolagsjurist på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Centrala lagar som trätt i kraft under 2019 och 2020:

Barnkonventionen blir lag: Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag. Det innebär en större möjlighet och skyldighet för domstolar och myndigheter att sätta barnets rättigheter i fokus. Hur det påverkar föreningar som har problem med föräldrar som inte betalar avgiften, stör grannar eller vanvårdar fastigheten är svårt att förutsäga, men bedömningen kommer troligen att bli mer barnrättsfokuserad. 

Digitaliserade hyresförhandlingar: Lagen trädde i kraft 1 januari 2020. Vid förhandling enligt hyresförhandlingslagen ska de involverade parterna ha möjlighet att justera protokoll och underteckna överenskommelser elektroniskt. Lagen gäller föreningar med tre eller fler hyresgäster och som har en förhandlingsordning med hyresgästföreningen. 

Hyreslagen: Den 1 oktober 2019 trädde ändringar i hyreslagen i kraft. Fler krav ställs på hyresgästen när det exempelvis gäller uthyrning och byte av bostad. Hyreslagen reglerar alla hyresförhållanden även när bostadsrättsföreningen är hyresvärd. Det finns ingen möjlighet för bostadsrättsföreningen att referera till bostadsrättslagen eller de egna stadgarna. Då många föreningar har problem med bl.a. olovlig andrahandsuthyrning kan kunskap om lagen vara viktig för att komma till rätta med problemen. 

Rökförbud: Den 1 juli 2019 utökades rökförbudet till fler offentliga platser som uteserveringar, busshållplatser, idrottsplatser och tågperronger. Rökföbudet gäller även elektroniska cigaretter och får heller inte ske i bostadsrättsföreningens gemensamma utrymmen så som tvättstuga, trapphus eller utanför entrén. Lagen gäller inte rökning på balkong.

Kommande lag 2021:

Energieffektiviseringsdirektivet: Den 1 november 2019 fattade regeringen beslut om en ändring i förordningen om energimätning i byggnader efter påtryckningar från EU-kommissionen som inte ansåg att Sverige mött EUs energieffektiviseringsdirektiv. Den 1 juli 2021 träder ändringen i kraft. Den innebär att ägare till fastigheter med sämst energiprestanda måste installera utrustning för individuell mätning och debitering av de boendes värmeanvändning och tappvarmvatten eller göra en energieffektiviserande renovering så att man klarar prestandakraven. 

 

Foto:Riccardo Fissore / Unsplash