Tidsbegränsat bygglov, en hållbar möjlighet till ökat bostadsbyggande?

0
1988

Om inte alla förutsättningar för ett permanent bygglov är uppfyllda kan ett så kallat tidsbegränsat bygglov, enligt 9 kap 33 § PBL, beviljas om åtgärden är av tillfällig karaktär och avses pågå under en begränsad tid. Regelverket upplevs av många som komplicerat och otydligt.

Syftet med vårt examensarbete var att utreda hur denna regel tolkas och undersöka hur den tillämpas i praktiken. Efter examensarbetes färdigställande har rättsläget blivit ännu oklarare än tidigare då ett nytt fall gällande tillfälliga bostäder med tidsbegränsat bygglov har avgjorts i Mark- och miljööverdomstolen (P 1128-16). Utfallet har skapat större osäkerhet på marknaden, framförallt bland företag som bygger modulbyggnader med tillfälliga bostäder.

Tillämpning och bedömning
Vårt examensarbete visar att tidsbegränsade bygglov framförallt används för tillfälliga skyltar och byggbodar men de senaste åren har användningsområdet utvidgats. Idag används loven mer och mer för tillfälliga boenden, framförallt olika kategoriboenden. Det handlar främst om tillfälliga anläggningsboenden och studentboenden med avsikt att påskynda ett ökat bostadsbyggande. Men frågan är om behovet av bostäder är tillfälligt i den mening som avses i lagen?

Hos gemene man uppfattas ibland tidsbegränsade bygglov som ett sätt att gå runt lagen och få möjlighet att bygga utan att kraven i plan- och bygglagen är uppfyllda. Detta stämmer dock inte. Efter att ett tidsbegränsat bygglov löpt ut, och maximal möjlighet till förlängning utnyttjats, måste åtgärden avvecklas om inte planändring skett och åtgärden därmed är planenlig och kan beviljas permanent bygglov.

De faktorer som påverkar om en ansökan om tidsbegränsat bygglov kan beviljas är huruvida åtgärden är av tillfällig karaktär, uppfyller ett tillfälligt behov, avser bestå endast under en begränsad tid och om det presenterats tillräckligt konkreta alternativa lösningar för framtiden. Därutöver görs en bedömning av vilken påverkan åtgärden förväntas ha på omgivningen och om denna påverkan kan vara proportionerligt acceptabel utifrån de allmänna och enskilda intressena. Det är upp till kommunens byggnadsnämnd att i varje enskilt fall bedöma vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda och till vilken grad. Syftet med tidsbegränsade bygglov är att skapa en ventil till den annars väl reglerade plan- och bygglagen, detta för att främja en effektiv samhällsutveckling och markanvändning.

Osäkert rättsläge
I 9 kap 33 § PBL regleras att om någon eller några men inte alla förutsättningar i 9 kap 30-32 a §§ uppfylls för åtgärden får ett tidsbegränsat bygglov ges. Hur många eller vilka av förutsättningarna som ska vara uppfyllda är sällan prövat i praxis. Vad gäller då när någon ansöker om tidsbegränsade bygglov för att bygga modulhus, vilket anses vara det effektivaste sättet att snabbt bygga bostäder? Det är det ingen som riktigt vet i dagsläget.

I Göteborg har företaget Prime Living under 2016 bland annat byggt två omgångar modulhus för studenter med tidsbegränsade bygglov. Båda projekten överklagades och fallen fick olika utfall i mark- och miljödomstolen, trots mycket lika förutsättningar. Det ena projektet är idag inflyttat och klart, medan det andra projektet kan komma att behöva rivas då Mark- och miljööverdomstolen anser att markarbetet varit för omfattande och kostsamt för att byggnationen ska anses vara av tillfällig karaktär. Ärendet är överklagat till Högsta Domstolen. Idag finns inget besked om fallet kommer att tas upp till prövning men vi ser ett stort behov av att reda ut de oklarheter som råder.

Näringsdepartementet föreslår lättnader
Efter att vi avslutat vårt examensarbete publicerade Näringsdepartementet en promemoria angående tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder (N2016/06282/PBB). Promemorian föreslår bland annat att det i plan- och bygglagen införs en särskild reglering om tidsbegränsade bygglov för flyttbara byggnader specifikt för bostadsändamål. Det föreslås även att det endast ska göras en bedömning om byggnadens flyttbarhet, inte om behovet av åtgärden är tillfälligt eller varaktigt. Dessutom föreslås att tidsbegränsade bygglov ska kunna ges även om alla förutsättningar för ett permanent bygglov är uppfyllda. Detta för att effektivare kunna utnyttja platser som är lämpliga för bostadsbyggnation under pågående planläggning eller i väntan på permanent bebyggelse. Förslaget innebär sammanfattningsvis förenklingar i förhållande till dagens möjligheter att uppföra temporära bostäder, vilket ligger i linje med våra slutsatser i examensarbetet.

Text: Klara Karlsson och Emilia Olinder

Publicerad i Samhällsbyggaren nr 1 2017

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here