Koll på det offentliga

0
918

Här är några utredningar, uppdrag, propositioner, utlysningar och annat att hålla koll på och som Samhällsbyggarna följer.

 

Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet SOU 2020:75

Utredningen föreslår bland annat lättnader i regelverket så att bygglov kan beviljas för serietillverkade flerbostadshus trots att de strider mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser.

 

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige
Prop. 2020/21:60

Regeringens proposition för forskningspolitiken för åren 2021–2024 innebär satsningar på totalt 13,6 miljarder kronor under perioden. En av nyheterna är också att Mälardalens högskola ska bli universitet från och med 1 januari 2022.

Formas budget ökar med 257 miljoner kronor för 2021 för att sedan öka med ytterligare 68 miljoner kronor är 2022 och 35 miljoner kronor år 2023.

Exempel på utlysningar 2021:

  • Den svenska skogens roll i ett fossilfritt samhälle
  • Blå innovation
  • Klimataspekter av hållbar konsumtion och produktion
  • Social bostadspolitik
  • Från forskning till tillämpning för ett hållbart samhälle
  • Klimatanpassning av byggd miljö
  • Landsbygdsutveckling och regional planering
  • Fokus på bioekonomi

Vinnova får omkring 500 miljoner kronor under perioden. Aktuella utlysningar hittar du här.

 

Hållbar finansiering – EU:s klassificeringssystem för gröna investeringar

EU-kommissionen publicerade den 20 november ett utkast till en så kallad delegerad akt (komplettering eller ändring av mindre väsentliga delar av en rättsakt) för de klimatrelaterade målen i taxonomin.

Kommissionen tog in synpunkter på denna till och med den 18 december. Många svenska företag och organisationer lämnade (tillsammans med totalt 46 591 andra) svar på denna. Den gjorde också den svenska regeringen som bland annat menade att taxonomin skulle medföra att merparten av det existerande svenska skogsbruket inte skulle kunna klassificeras som hållbart enligt taxonomin, liksom förslag som riskerar att klassa vattenkraft och bioenergi som icke hållbar.

Du kommer att kunna läsa mer om EU-taxonomin i kommande nummer av Samhällsbyggaren.