”I ett litet land som Sverige måste vi samarbeta mer”

0
1812

I november börjar Magnus Blinge sin nya tjänst som Research Manager inom området ”Sustainable and efficient urban logistics” på Scania.Där kommer Magnus bidra till att kunskap om urban logistik och hållbara transportsystem ökar och sprids inom organisationen. Samtidigt kommer han på en 30-procentig forskartjänst vid Linköpings Universitet samordna den forskning inom transportområdet som finns.

Magnus Blinge hade tidigt siktet inställt mot transporter under sin studietid på Chalmers, där han påbörjade sina civilingenjörsstudier 1984 inom maskinteknik. Efter sin examen fortsatte han med en doktorandtjänst där doktorsavhandlingen handlade om livscykelanalys av drivmedel och därefter forskning om en miljöanpassad godstransportsektoroch en anställning som lärare i hållbar logistik på Chalmers.

– Jag insåg att ineffektiva transporter är en lika viktig fråga som val av drivmedel. Många transporter går med låg fyllnadsgrad och många transporter går helt utan last, säger Magnus Blinge.

Uppdraget på Linköpings Universitet är att lyfta transportforskningen i Östergötland
Magnus Blinge har från sin tid på Chalmers och på Lindholmen Science Park sett hur transportforskningen blivit allt starkare vid både Linköpings universitet och vid VTI – Statens väg och transportforskningsinstitut. Sin LiU-tjänst som adjungerad professor i miljölogistik har han på avdelningen logistik- och kvalitetsutveckling.

– Eftersom transportkapaciteten är så dåligt utnyttjad innebär det också att det finns stora möjligheter till kostnadseffektiva förbättringsåtgärder att genomföra redan idag.  Idag är det privata företag driver på utvecklingen, exempelvis Ikea, säger Magnus.

Magnus har även arbetat på Vinnova i Stockholm, där han jobbade som chef för transportenheten 2007- 2010.

-Det är viktigt med kopplingen mellan forskning och näringsliv, säger Magnus. som pendlade från Göteborg varje dag till Stockholm när hans söner var små.

Efter tiden på Vinnova blev det en anställning på Chalmers i Göteborg igen. På Chalmers anställdes han som vice styrkeområdesledare. Att arbeta med styrkeområden, var ett sätt för att öka samverkan från Chalmers sida.

Idag finns det två större transportforskningsnoder. Ett på Chalmers/GU i Göteborg och ett på KTH/LiU i Stockholm.

-Det är bra med transportforskning på två universitetsnoder i Sverige. Vi är så få i Sverige och då kan vi inte konkurrera för mycket med varandra. Vi behöver göra våra universitet bättre, inte fler till antalet. Vi behöver sträva efter att vara bäst men inte på samma saker.

-Högskolor och universitet måste idag klättra på rankninglistor och där klättrar de med flest vetenskapliga artiklar bäst. Undervisningsnivån påverkar inte rankningeni lika stor utsträckning, säger Magnus.

På rankinglistorna behöver Högskolor och Universitet ligga högt för att locka till sig de bästa studenterna och de bästa forskarna. De senaste 10 åren har vikten av publicerade artiklar fått en ökad betydelse. Vilket påverkar vad man lägger tid på och hur lång tid det tar att få ut artiklar. Magnus tror att det för samhällsutvecklingen är viktigare att forskningsresultaten kommer ut snabbare och mer tillämpat som samhälle och näringslivet lättare kan ta till sig än att de är akademiskt anpassade för hög publicering i högt rankade tidskrifter.

-Ett Universitet eller en Högskola kan ha jätteduktiga och pedagogiska lärare, men rankningen påverkas tyvärr inte så mycket av det. Det är oroande.

Många blir utbrända i den akademiska världen
Något annat rörande akademiska världen som är mycket oroande är det ökade antalet anställda som blir utbrända. Magnus tror att en bidragande orsak till att så många blir sjukskrivna på grund av utbrändhet är att det inom akademin inte egentligen finns någon gräns på hur mycket du kan jobba.

– Vi behöver se en förändring här, säger Magnus. Annars tappar vi kunniga forskare och lärare.

Det senaste året har Magnus jobbat på Lindholmen Science Park i Stockholm. Huvudsätet är i Lindholmen Göteborg, men för drygt ett år sedan togs beslut om att även ha ett kontor i Stockholm eftersom Lindholmen är en nationell samverkansarena och eftersom forskning och utvecklingsprojekt kring godstransporter och logistik i stor omfattning utförsav aktörer i Stockholmsområdet. Lindholmen Science Park är grundat av Göteborgs kommun, Västra Götalandsregionen, Chalmers och Volvo.

Lindholmen är varvsområdet nere vid Göteborgs hamn. Svenska varv sålde Lindholmen för 1 krona på slutet av – 80 talet till Lindholmen. Området hade en identitetskris och tanken var att utveckla ett område där du kunde leva, bo och arbeta. Ett kreativt område växte fram och har idag exempelvis en elbuss mellanChalmers båda campus,Johanneberg och Lindholmen.

När Volvo fick kinesiska ägare lockade Lindholmen till sig även kinesiska investerare. Och har utvecklats till ett fordonskluster för transportbranschen.

Closer- ett forum för godstransportbranschen
Det råder en osäkerhet inom godstransportbranschen om vilka drivmedel och vilken energiförsörjning som kommer att vara möjlig när utsläppen av CO2 ska minska med 70 procent på tolv år,trots att det inte saknas teknik. Därför togsför ca 7 år sedan initiativettill att starta Closer, som är ett projekt inom Lindholmen Science.

Många transportintensiva företag vill fortsätta minska utsläppen av fossilt CO2 från sina transporter. Men när hela Europa ställer om till fossilfrihet kommer vi se en brist på råvaror till biodrivmedel. Därför är enbart byte till mer hållbara drivmedel en lösning som räcker. Det krävs bland annat att en del av trafiken från vägarna förs över till järnväg och sjöfart.

-Uppbyggnaden av elvägar och laddstationer tar lång tid och det råder osäkerhet kring vilka tekniska lösningar som kommer att vara bäst för den tunga trafiken. Det får många företag att tveka om hur och när man ska investera i den nya tekniken, påpekar Magnus.

Det har saknats ett forum för hur de olika teknikerna och lösningsförslagen påverkar logistiken. Men med Closer skapas ett forum där branschens parter kan identifiera vilka kunskapsluckor som finns och initiera effektiva projektförslag och initiativ som leder till långsiktigt hållbara godstransportsystem.

-Sverige har förutsättningar att ta en aktiv roll i att få fram lösningar, med två av världens bästa fordonstillverkare av tunga fordon, en exportberoende industrisektor med logistikkompetens i världsklass samt ett unikt samarbetsklimat mellan akademi, samhälle och industri, säger Magnus.

”Var fjärde lastbil går tom i Europa”

Var fjärde lastbil går tom i Europa och fyllnadsgraden ligger på 40–50 % men 60–70% skulle vara eftersträvansvärt och fullt möjligt. 100% är idag inte möjligt då vi exempelvis har många transporter som går ner med trä och inte lika många transporter går upp i Sverige. Idag har vi ofta en önskan om att få det vi beställer fort, helst samma dag men om vi kan tänka oss lite längre leveranstid så skulle vi ha större möjlighet att samlastaoch därmed öka fyllnadsgraden och i sin tur minska antalet transporter. Det är viktigt att fler får möjlighet att göra hållbara val. Idag går inte det i tillräckligt stor utsträckning.

Magnus lämnar Lindholmen Science Park och Closer men samarbetet med dem fortsätter i hans nya roll på Scania.

-Jag ser verkligen fram emot att börja på Scania och bidra till utvecklingen av hållbara transporter. Att forskning och näringsliv samarbetar är helt nödvändigt, avslutar Magnus Blinge med ett leende.

Magnus Blinge
Ålder: 55 år
Familj: Sambo och 2 barn (26 och 22 år) och 2 bonusbarn (17 och 15 år)
Uppväxtstad: Göteborg
Bor: Lägenhet vid Odenplan, Stockholm
Yrke: Forskare, adj professor i miljölogistik vid LiU
Aktuell: I november börjar Magnus sin nya tjänst som Research Manager inom området ”Sustainable and efficient urban logistics” på Scania.
Åker: personalbuss från centralen till Södertälje

 

Text och bild: Sara Haasmark