Det hindrar svenska fastighetsbolag från att investera i IoT

0
1697

Två tredjedelar av fastghetsägarna som ännu inte har investerat i uppkopplade lösningar önskar att deras fastigheter var mer uppkopplade. Samtidigt finns en ekonomisk tröskel där bristande resurser står i vägen för besparande åtgärder för fastighetsbolag att investera i IoT. Det visar Schneider Electrics IoT-rapport.

 

I Schneider Electrics IoT-rapport har 125 fastighetsbolag intervjuats om deras attityder och inställning till digitalisering av fastigheter. Undersökningen visar att det främst är av ekonomiska skäl som bolagen väljer att investera i uppkopplade lösningar för drift av fastigheter. Det svarar hela 95 procent. Andra vanliga anledningar är miljö- och hållbarhetsskäl, arbetsmiljöskäl och säkerhetsskäl.

Närmare hälften, 48 procent, anser att uppkopplade fastigheter är en väg att bli en mer attraktiv arbetsgivare samtidigt som en av tre anser att den största drivkraften finns i att vinna konkurrensfördelar. Cirka hälften av de tillfrågade fastighetsbolagen tror att den största besparingen finns inom energiförbrukning. Betydligt färre tror att den finns inom personal, reparation, underhåll och servicetjänster.

– Omkring 75 procent av en byggnads livstidskostnad går till drift och underhåll och det stämmer att besparingspotentialen är väldigt stor inom energiförbrukning. Men många missar att underhållskostnaderna utgör en nästan lika stor del av driftsbudgeten som energikostnaderna. Oftast används dessa medel ineffektivt i väntan på att något ska gå sönder. Med en mer förebyggande strategi kan även underhållskostnaderna minska kraftigt, säger Christer Sjöström, chef för affärsområdet Ecobuildings på Schneider Electric.

Trots att uppkopplade fastigheter i regel innebär ekonomiska besparingar vad gäller till exempel drift och energiförbrukning så finns det en tydlig ekonomisk tröskel för att investera i uppkopplade lösningar. Av de bolag som inte redan har kopplat upp alla sina fastigheter uppger majoriteten, 66 procent, att bristande ekonomiska resurser är orsaken till att man inte har kopplat upp fler eller mer av sina fastigheter.

– Ironiskt nog är det bristande resurser som står i vägen för att genomföra besparande åtgärder. För många bolag är en satsning på smarta och uppkopplade lösningar en stor investering men det behöver inte alltid vara så. Faktum är att våra byggnader redan i dag sitter på mycket information som är outnyttjad. Det handlar inte alltid om att göra en stor investering utan att för en mindre peng få hjälp att dra nytta av sina redan uppkopplade produkter för att nå maximal effektiviseringspotential, säger Christer Sjöström.

Fyra anledningar att investera i IoT-lösningar

  • Hela 40 procent av världens energi används i byggnader, en siffra som stiger. Till år 2050 kommer den ha ökat med hela 50 procent enligt beräkningar gjorda av Internationella Energimyndigheten.
  • En byggnads totala livstidskostnad utgörs till 75 procent av drift och underhåll.
  • 82 procent av energieffektiviseringspotentialen i svenska byggnader är outnyttjad i dag.
  • Med fastighetsautomation kan man sänka energiförbrukningen och -kostnaderna med upp till 30 procent.

Hela rapporten finns för nedladdning här

Om undersökningen:
Undersökningen är gjord av Industrifakta via telefonintervjuer under juni-juli 2017. Industrifakta har genomfört 125 intervjuer med fastighetsbolag. Intervjupersonerna hade någon av följande titlar: driftschef, energiansvarig, fastighetschef eller teknisk chef. Fastighetsbolagen som intervjuats har delats upp i privata kontor (kommersiella fastigheter), Kommunala lokaler (offentlig sektor; skolor etc) och Landstingens lokaler (offentlig sektor; sjukhus etc).