Billigare taxi kan öka kollektivresandet

0
1317

Billigare taxiresor, till exempel genom ett rut-avdrag för taxi, skulle leda till fler kollektivresor och färre resor med egen bil, visar forskning. Det skulle kunna knuffa igång en utveckling där hushåll ändrar sitt beteende till att köpa tjänsten mobilitet istället för att äga sin egen, kanske självkörande, bil.

Allt fler behöver resa alltmer.  En ökad befolkning, inte minst i och runt storstäderna, gör att allt fler kommer att köra egenägd bil – om invånarna inte erbjuds fler alternativ. Det är avståndet från bostaden till kollektivtrafikens noder som är en orsak till att folk väljer att ta bilen hela vägen till jobbet istället för att åka kollektivt. Samtidigt står personbilen stilla 95 procent av tiden.

Vid sidan av bilen är taxi det mest flexibla färdmedlet. Dock är det få privatpersoner som använder taxi som en del av kollektivtrafiken i sin vardag. En av anledningarna är att det upplevs som alldeles för dyrt, vilket till stor del beror på att cirka 60 procent av taxis kostnader består av skatter och lagstadgade avgifter. En taxi står också still och outnyttjad många timmar om dagen.

Det är uppenbart att resursutnyttjandet är väldigt lågt för såväl personbilar som taxi. Vad skulle då hända om man, till exempel via ett rut-avdrag för taxi, halverade priset för att åka taxi?

Färre bilresor

Med stöd från forskning kring priselasticitet visar de beräkningar jag gjort att ett Rut-avdrag för taxi skulle öka antalet taxiresor med mellan 30 procent och upp till 95 procent. Samtidigt indikerar forskningen att människor inte skulle använda taxi istället för den egna bilen hela vägen till resmålet, utan som ett komplement till kollektivtrafiken.

Med lägre pris på taxi skulle resenärer i ökad utsträckning kombinera taxi och kollektivtrafik, istället för att köra egen bil hela vägen. Vissa skulle ta taxi till kollektivtrafiken ena resan och åka kollektivt hem, istället för att som tidigare göra två bilresor. Andra skulle samåka Rut-taxi med grannen till kollektivtrafiken, istället för att de tar varsin bil. En del skulle ta taxi vissa sträckor några dagar i månaden och utnyttja kollektivtrafiken i övrigt, istället för att som kanske i dag ta bilen varje dag. Den totala effekten skulle bli fler taxiresor, men också fler kollektivresor och därmed färre bilresor.

Internationella studier

Den forskning som gjorts i USA visar att billigare taxi i kombination med bra kollektivtrafik ledde till minskad användning av personbil. En stor studie gjord på både små och stora städer, år 2004 och 2015 visade också att störst effekt skulle ges i stora städer. Ännu starkare resultat skulle vi sannolikt få i Stockholms län med dess välutbyggda kollektivtrafik.

Att kollektivresandet ökar och resor med den egna bilen minskar när resan betraktas som en tjänst för mobilitet indikerar också resultaten från det finländska företaget Maas (mobility as a service) och deras app Whimapp.  Whimapp kostade 49 Euro i månaden vid tiden för undersökningen och i priset ingick: obegränsat antal kollektivresor och taxiresor för 10 Euro inom en radie av fem kilometer, lån av stadscykel samt obegränsad tillgång till hyrbil för 49 Euro om dagen. Företagets enkät bland sina kunder, som besvarades av 200 personer, visade att dessas resor med egen bil minskat med 40 procent till 20 procent av alla resor, att taxiresandet ökade från fem till nio procent – samtidigt som resandet med kollektivtrafiken ökade från 48 till 74 procent av alla resor.

Nyligen gjordes ytterligare en undersökning av Maas som stärker bilden. Whimanvändare i Helsingfors gör 2,15 resor med kollektivtrafiken, jämfört med 1,6 av invånarna i stort, de åker taxi 2,4 ggr oftare än den normala invånaren och de kombinerar taxi med kollektivtrafik tre gånger mer än invånarna i stort.

Rut-avdrag som incitament

Människor reagerar positivt på starka incitament och det finns därför starka skäl att tro att ett rut-avdrag för taxiresor skulle leda till att fler kombinerade taxi med kollektivtrafik och att användandet av den egna bilen skulle minska. Det behövs starka incitament för att ändra folks vanor och invanda beteenden.

Det finns många skäl för att påskynda denna utveckling, i synnerhet nu när så många pekar på den stundande klimatkrisen. Framför oss står också utvecklingen av självkörande och elektrifierade bilar. Istället för att varje hushåll köper varsin självkörande bil skulle ett rutavdrag för taxi kunna knuffa igång en utveckling där hushåll ändrar sitt beteende till att köpa tjänsten mobilitet istället för att äga sin bil.

Vad skulle då ett rutavdrag betyda för trafikmängden? Av praktiska skäl har jag avgränsat beräkningarna till Stockholms stad och län. Ett rut-avdrag är dock tänkt att omfatta hela Sverige.  För länet, där det varje dag görs nästan 900 000 bilresor, har jag, med stöd i forskningen, uppskattat att personbilstrafiken i länet skulle minska med minst 10 procent och i innerstaden med på sikt mellan 20 och 30 procent om ett Rut-avdrag infördes. Effekten skulle sannolikt öka över tiden då alltfler avstår från att äga en egen bil. Det i sin tur skulle minska behovet av kravet på garageplatser vid nybyggnation, som står för en icke föraktlig del av byggproduktionskostnaderna.

För Stockholms innerstad, som varje dag har 215 000 in- och utgående privatbilsresor, skulle dessa minska med upp till 65 000 eller med mer än en fjärdedel. En så stor minskning skulle få avsevärda effekter, med nyttor för såväl konsument som samhälle. De farliga ämnen som framförallt orsakas av dubbdäck skulle på Essingeleden minska med 10 procent. Stockholms 36 000 parkeringsplatser skulle kunna minskas med mellan 20 och 30 procent och istället kunna ge bredare trottoarer och större plats för cyklister.

Frigör mark för bostäder

De flesta kommuner har infartsparkeringar i anslutning till kollektivtrafikens noder. Ofta blir dessa snabbt fullbelagda och alternativet för resenären blir då ofta att ta bilen hela vägen till resmålet. I Stockholms län finns redan cirka 13 200 infartsparkeringar som tillhandhålls av SL tillsammans med kommunerna. En sådan yta motsvarar närmare 60 stora fotbollsplaner, vilket skulle kunna rymma 120 stora flerbostadshus. Ett Rut-avdrag för taxiresor med en prognosticerad trafikminskning om 20 procent skulle frigöra mark motsvarande 24 hus nära kollektivtrafikens knutpunkter.

Ytterligare skäl till att införa Rut-avdrag för taxi är den mycket starkt växande svarta taxiverksamheten som på vissa orter i Sverige helt slagit ut de vita jobben i taxinäringen. En skattereform för taxi skulle sannolikt, precis som i fallet med Rot- och Rut-avdragen, i väsentlig grad bidra till att göra svarta taxitjänster vita.

Enligt Trafikverket måste antalet bilar i Stockholm minska med 30 procent fram till år 2030 om de klimatmål som satts upp ska kunna nås. Samtidigt visar alla prognoser att biltrafiken istället kommer att öka med 30 procent i Stockholmsregionen. Här finns starka skäl att minska de skattepålagor som idag hindrar privatpersoner att ställa om från egen bil till mer kollektivtrafik och taxi.

Monica Renstig, välfärdsekonom och rapportförfattare, Renstig Consulting Group AB
Monica.renstig@renstig.se

 

Photo by Lexi Ruskell on Unsplash