Gemensam kraftsamling nödvändig för att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen

0
1911

En sammanhållen digital samhällsbyggnadsprocess skulle spara pengar, tid och höja kvaliteten i de olika delprocesserna. För att nå dit krävs enhetliga och standardiserade data som lagras i en nationell infrastruktur och är tillgänglig för de olika aktörerna i processen. Offentliga och privata aktörer måste göra en gemensam kraftsamling för att omsätta visionen i praktisk handling på lokal nivå. Det är slutsatser från projektet DigSam – Digital Samhällsbyggnadsprocess – som nu publicerar sina projektresultat.

Projektet DigSam har i fem delprojekt studerat olika problemområden som står i vägen för en sammanhängande samhällsbyggnadsprocess. Projektet har tagit fram ett antal rekommendationer och förslag till fortsatt arbete, både fortsatta utvecklingsprojekt och insatser för nationell och internationell standardisering samt konkreta åtgärder för implementering.

– Resultaten visar att digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen är fullt möjlig. För att lyckas krävs samverkan mellan de olika aktörerna i processen, både offentliga och privata. Aktörerna måste ta sitt ansvar och börja arbeta redan nu för att klara en disruptiv förändring, säger Elisabeth Argus, projektledare DigSam.

Stora vinster med en digital samhällsbyggnadsprocess

Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor och påverkar hela vår bebyggda miljö. Processen är fragmenterad med många aktörer och delprocesser. Idag saknas standarder, specifikationer och rutiner och information som arbetas fram i en fas av processen kommer inte aktörerna i nästa fas till del på ett smidigt sätt. Det innebär dubbelarbete, onödigt långa handläggningstider och ekonomisk förlust då värdefull information inte tas tillvara. En effektiv informationsförsörjning med ett obrutet informationsflöde är nödvändig för att bygga och förvalta väl fungerande städer och infrastruktur ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart perspektiv i framtiden.

Om projektet

DigSam har arbetat för att skapa ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med särskilt fokus på processens tidiga planeringsskeden. Projektet som är en del av Smart Built Environment är finansierat av Vinnova och sektorn samfinansierar med lika mycket. Projektet har pågått mellan september 2017 och december 2019.

Se slutrapporterna här!

 

Photo by timothy muza on Unsplash