Ledningsrätt för teleanläggning på prickmark i plan

0
1384

Bakgrund

LM beslutade att upplåta ledningsrätt för förstärkarstation för optofibernät. Den belastade fastigheten var bebyggd med en reservanläggning i ett fjärrvärmenät. Förstärkarstationen var en byggnad om cirka 160 m² varav cirka 116 m² på punktprickad mark i detaljplanen. Marken för förstärkarstationen är upplåten med arrende och det finns ett nyligen givet bygglov för byggnaden.

Fjärrvärmebolaget överklagade och motsatte sig att ledningsrätt skulle upplåtas.

I Mark- och miljööverdomstolen blev den huvudsakliga frågan om ledningsrättsupplåtelsen stod i strid med 8 § LL om att en ledningsrättsupplåtelse inte får strida mot detaljplan men att mindre avvikelser får göras.

Mark- och miljööverdomstolenkonstaterade inledningsvis att nya bestämmelser som möjliggjort att efter genomförandetidens utgång ge bygglov för åtgärder som avviker från detaljplanen men är förenliga med planens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, 9 kapitel 31 c § PBL. Regeringen ansåg i samband med införandet av bestämmelsen att motsvarande förändring i ledningsrättslagen inte kunde införas utan ytterligare beredning. Att bygglov beviljats enligt 9 kapitel 31 c § PBL innebär således inte att avvikelsen från detaljplanen ska anses som mindre enligt 8 § LL.

Bedömningen ska därför göras enligt äldre praxis om mindre avvikelse. Enligt mark- och miljööverdomstolen kunde avvikelsen i detta fall varken i absoluta tal eller i förhållande till byggnadens totala storlek betraktas som mindre och inte heller i förhållande till fastighetens storlek eller storleken på det punktprickade området.

Förutsättningar för att bevilja ledningsrätt saknas därför.

Mark-och miljööverdomstolen 2018-11-23, F 11551-17, laga kraft.

Text: Jan Gustafsson, tekniskt råd Mark- och miljööverdomstolen