Byggchefernas Jeanet Corvinius: ”Vässa förändringskraften!”

0
913
Foto: Byggcheferna/Pressbild, Blaine O'Neill/Creative Commons

Att bygga hus, vägar och annat som hör samhällsbyggnation till är nödvändigt men medför en stor belastning på miljö och klimat. Byggsektorn står för cirka 40 procent av Sveriges energianvändning och 20 procent av de inhemska klimatgasutsläppen1. 

Dessutom har samhällsbyggnadssektorn en av de större utmaningarna vad gäller social hållbarhet. Det gäller allt från ansvaret för den ofta mycket långa kedjan av underentreprenörer till förbättrade förutsättningar för jämställdhet och mångfald för anställda. 

Konsekvenserna av detta är att företagen står inför stora krav på att bygga mer hållbart och bättre värna de mänskliga rättigheterna för de som är verksamma i sektorn. Det krävs alltså ett omfattande förändringsarbete för att få till stånd nya sätt att arbeta. 

Anonym enkät

I allt förändringsarbete är chefer på alla nivåer nyckelpersoner. Det är individerna i en organisation som bidrar till att en förändring genomförs, det är inte organisationen i sig som förändrar sig. Det är ledningens och chefernas ansvar att implementera, förklara och förespråka förändringar för de anställda. 

Därför ville vi i branschföreningen Byggcheferna undersöka hur förutsättningarna för landets chefer inom samhällsbyggnad ser ut. Har de en reell möjlighet att ta ansvar för en mer hållbar byggprocess? 

Vi lät Novus ställa frågor anonymt bland Byggchefernas medlemmar. Svaren både förvånar och förbryllar. Drygt 1 700 chefers svar tecknar en bild av ett gott självförtroende och samtidigt en bild med stora brister. Svaren är sammanfattade rapporten Att leda hållbara byggen. 

Återbruk lyfts fram 

Sju av tio chefer svarar att de har hållbarhet som ett direkt ansvar i sin roll. Det kan vid första anblick verka mycket men egentligen har nog alla chefer ansvar för hållbarhet, även om det inte är uttalat i uppdragsbeskrivningen. 

Vad skulle hända om alla chefer uppfattade att hållbarhet var en del av deras uppdrag? Särskilt bland första linjens chefer där det enligt undersökningen saknas oftare än högre upp i hierarkin. Skulle de då kunna bidra till lösningar närmare byggprojekten? Det är ju i första linjens chefers arbetsmiljö som en stor del av hållbarhetsarbetet sker eller kan ske i praktiken.  

Det gäller inte minst med tanke på att cheferna lyfter fram återbruk som en av de enskilt viktigaste åtgärderna för att sektorn ska bli bättre på hållbarhet. 

Positivt inställda chefer  

Sammanfattningsvis är slutsatsen av undersökningen att förutsättningar att ta ansvar finns men att de inte är tillräckliga. Att inte ha gått en utbildning trots att chefen har ett uttalat ansvar för hållbarhet är ett exempel på bristande förutsättning. 

Andra exempel är det faktum att nära hälften inte anser sig ha förutsättningar att besvara enkäter, självskattningar och annan hållbarhetskontroll från myndigheter eller besvara upphandlings- och anbudsfrågor kopplade till hållbarhet.

Cheferna själva tycks trots komplexiteten i ämnet vara relativt positivt inställda. Det uttrycks exempelvis i svar som ”otroligt viktigt och helt rätt i tiden”. Det kan ses som att cheferna har drivkraft för fortsatt hållbarhetsarbete.

Mer gemensamma mål, prioriteringar och mätmetoder 

De åtgärder som kan accelerera samhällsbyggnadssektorns omställning mot mer hållbart byggande kräver ansvar från många olika aktörer; företagsledningar, chefer, medarbetare, politiker och myndigheter. Därtill krävs ett sektorövergripande samarbete. 

Åtgärder som vi menar att branschen själv behöver ta ansvar för är: 

  • Utveckla branschgemensamma enkelt mätbara och konkreta mål för hållbarhet anpassade för respektive chefsnivå.
  • Våga prioritera de fyra för sektorn mest relevanta hållbarhetsmålen (avfall, material, bränsle och energi)
  • Dela framgångsrika sätt att nå dem mellan företagen i sektorn. 

Hållbarhet är ingen konkurrensfråga

Exempel på åtgärder som företagsledningarna behöver ta ansvar för och som vässar förändringskraften bland cheferna menar vi är att: 

  • Utbilda cheferna och säkerställ att utbildningen är målgruppsanpassad och relevant för uppdraget.
  • Stötta cheferna i hur de ska konkret gå till väga för att arbeta mot hållbarhetsmål
  • Involvera chefer på alla nivåer, även första linjens chefer, i hållbarhetsarbetet
  • Tydliggör för cheferna att de har ett eget ansvar att be om stöd eller säga ifrån när de inte kan ta det ansvar som de har. 

I ett förtroligt samtal med några av bygg- och fastighetssektorns ledande vd:ar har Byggcheferna fått gehör för de slutsatser vi drar, och bidrag till de åtgärdsförslag vi lägger fram. Det finns stor samsyn i behovet av ökat samarbete, exempelvis om mål och mätmetoder. Hållbarhet är inte en fråga där vi ska konkurrera utan samarbeta! 

Men också i det att klimatledarskap är viktigt och att cheferna behöver bättre stöd, exempelvis vid målkonflikter. 

Potentialen i att förbättra förändringskraften genom att förbättra chefernas förutsättningar är enorm. Samhällsbyggnad är en av de största näringslivssektorerna; samhällsvinsten i ett mer hållbart byggande är väsentlig.

1) Svensk Byggtjänst 2023, Byggekologi, Kunskaper för ett hållbart byggande 


Text: Jeanet Corvinius
ordförande i Byggcheferna

 

Att leda hållbara byggen

Rapporten bygger på webbintervjuer genomförda i september–oktober 2022 av Novus på uppdrag av Byggcheferna. 

Antal intervjuer är 1 725 vilket motsvarar en svarsfrekvens på 12 procent. Profilen på de svarande stämmer väl överens med profilen för branschen och Byggchefernas medlemmar.

Svensk Byggtjänst har varit delaktig i formuleringen av frågor och analys av svaren. Därefter har Byggcheferna bjudit in representanter för bygg- och fastighetssektorn för att diskutera och bidra till rapportens åtgärdsförslag. 

Representanterna är Magnus Persson, vd Skanska Sverige, Åsa Lindell, nationell projektledare klimat Byggföretagen, Mick Salonen, vd Zengun, Kajsa Hessel, vd Svensk Byggtjänst, Thomas Erséus, vd AMF Fastigheter, Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen, Joakim Henriksson, vd Obos Sverige och Dalia Ramzi, vd för Sh bygg. 

Byggcheferna är en branschförening inom fackförbundet Ledarna med 18 000 medlemmar – chefer inom alla delar av samhällsbyggnad och på alla nivåer. 

Läs hela rapporten

Foto: Byggcheferna/Pressbild, Blaine O’Neill/Creative Commons