Ett nytt systemperspektiv kan underlätta ett hållbart samhällsbyggande

0
2878

Pool-system-modellen kan vara en god och möjlig väg att gå för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Enligt Dick-Urban Vestbro, professor i arkitektur vid KTH och som forskat länge om kollektivhus, så är de stabilaste formerna av kollektivhus de mindre med 20-50 hushåll. Marianne Kristiansson som är professor i rättspsykiatri vid KI, säger att individer behöver ett socialt nätverk om 100-150 personer, för att fungera väl som människa. Så det kan vara bra att bygga samhället från små gemenskaper.

Pool och Pool-system-modell
I Pool-system-modellen så tänks samhället organiserat från ett nätverk, och där noderna i nätverket är Pooler, som är en utvecklad form av mindre kollektivhus (20-50 hushåll) och eko-by. Poolerna görs sinsemellan samordnade och komplementära vad gäller resurser, funktioner och aktiviteter. Det kan bli ett bra samarbete mellan ett välutvecklat formellt och informellt socialt nätverk till gagn för välfärd, ekonomi och hälsa.

Pool-system-modellen kan ses som en mångdimensionell infrastruktur; socialt, ekologiskt, ekonomiskt, demokratiskt, kommunikationsmässigt och som en kunskapsmässig stödstruktur.

Pool-system-modellen är mer av folkrörelsekaraktär och värdegrunden är en strävan efter socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. En central organisation bör upprättas och som underlättar med administration, stöd och rådgivning.

Medlemskapet i en Pool kan ses som en mångfacetterad social försäkring i fasta tillgångar och kan utgöra ca 10 kvm Pool-yta per vuxen medlem. Kostnaden kan återbetalas med ökat arbetsutbud, effektivare välfärdssystem (lägre skatt) och något lägre matkostnader.

Utseendet av en Pool
En pool är som sagt samordnad och komplementär i resurser, funktioner och aktiviteter till det övriga nätverket av pooler. Här är förslag på flexibelt användbara rum, resurser och funktioner en pool kan ha;

 • Ett mindre bibliotek.. Här kan finnas böcker, tidningar och tidskrifter gärna med kunskap från olika ämnesområden inom vilka pool-medlemmarna har kompetens och intressen. En förteckning över tillgängliga resurser inom pool-systemet kan förmedlas via ett data-nätverk. Även videos, dataprogram med mera kan finnas här. Biblioteket kan vara en vrå av ett större rum, där det är lugnt och rofyllt.
 • Ett kontors- och data-rum. Ger möjlighet för många att arbeta från närområdet med (hyfsat) avancerad IT- och kontors-utrustning och kanske genom virtuella kontor. I pool-nätverket kan flera speciella funktioner läggas in såsom avancerade kopiatorer, videokonferensutrustning med mera. Bra möjlighet till service med kontorsgöromål och tekniker för att avhjälpa tekniska problem. De som distansarbetar kan få arbetskamrater fast man har olika arbetsgivare och kontroll kan ske att arbete verkligen utförs arbetstid. På särskilt icke-dagtid kan IT-utrustningen användas till skolarbete och distansstudier, demokratiskt samhällsarbete och internationellt solidariskt samarbete. Samarbete kan göras med arbetsförmedling och ha arbetssökning via datasystem som kan förmedlas via poolerna.
 • Ett gemensamhetskök. Här kan alla komma att hjälpa till i köket (ca 1 gång/månad) eller hyra in personal från servande arbetskooperativ/företag. Maten direktdistribueras gärna till köket. Återvinning av returnerbara förpackningar. Maten serveras kanske i buffetform. Gemensamma lagringsutrymmen: Egen pool-butik som kan vara öppen dygnet runt och expedieras själv av de handlande pool-medlemmarna.
 • Ett större sällskapsrum eller allrum. Kan göras som en del av matsalen. Pool-medlemmarna kan här mötas och samtala och ha enklare gruppterapeutiska övningar för att utveckla verksamheten och den sociala kompetensen, samt smälta intryck och svårigheter som uppkommer i vardagslivet. Här kan utställningar ske liksom föreläsningar, uppträdanden, TV/video/film-tittande med mera. Kulturaktiviteter och samhällsdebatter kan förmedlas via datanätverket inom pool-systemet. Det kan bli ett sjudande kulturliv och demokrati, mitt i vardagslivet.
 • Ett hobby- och fritids-rum. Här kan det bli frågan om sy- och träslöjd, elektronikrum, teleskop, verkstad, ekologiskt laboratorium, musikstudio, keramik, konstateljé med mera. Komplementärt och samordnat inom pool-systemet.
 • Ett motionsrum. Något enklare sportutrustning som gör det möjligt att bedriva frisksport i närområdet. Det kan bli en del av friskvård och sjukgymnastik. Förslag till sportaktivitet kan ges via datanätverket inom pool-systemet och bli tillgänglig bland pool-medlemmarna och det kan bli lätt att hitta kamrater till sportaktiviteter, promenader och utflykter.
 • Ett meditations- och andakts-rum. Här kan pool-medlemmarna ta det lugnt, ”bara vara (vilande i jaget)” och lyssna inåt och stänga ut en stökig omvärld. Det kan gärna vara ett ljudisolerat rum högst uppe i takhöjd, så att även visuella intryck begränsas. Det kan också ligga nedtill med utsikt över en trädgård. Det kan finnas hörlurar med lugn musik. En vardagsandlighet kan spira och stressen minska.
 • Ett rum för (enklare) omsorg och viss vård. Ett samarbete kan göras till övrigt formellt socialt nätverk. Vissa pooler kan ha specialisering mot exempelvis geriatrik, psykiatri, handikapp med mera.
 • Lekrum för barn. Där pool-medlemmarna kan lämna sina barn eller vara med när de leker. Någon pool-medlem eller arbetskooperativ/företag kan titta till dem. Det kan bli en samordning av dagis- och lekis-verksamhet inom pool-systemet i samarbete med formellt socialt nätverk.
 • Rum för ekologiskt arbete. Ekologisk kaizen eller ständig förbättring av poolens ekologiska status, kan ha sitt säte här. Att ständigt förbättra Poolens ekologiska fotavtryck, särskilt vad gäller koldioxidutsläpp, vattenförbrukning och materialförbrukning. Vatten-rening och -besparing, energibesparing, alternativa energikällor såsom solenergianläggningar och luft- och sjövärme med värmepumpar, materialåtervinning, insamling av (högrent) bioavfall med mera.
 • Ett rum för gemensam hygien och ekologiska toaletter. Här kan finnas recirkulationsduschar, (bubbel-)pool, bastu.  Energi-, vatten- och material-besparing och bioåtervinning.
 • En tvättstuga med återvinning – och användande av – BDT-vatten. En tvättstuga med bra utrustning kan finnas och anläggning för en lokal återvinning av gråvatten och insamlande av regnvatten för vattenekonomi.
 • Miljövänliga bilar. Här kan finnas ett varierat utbud av fordon. Rätt fordon kan användas vid rätt tillfälle och fordonsparken bli ekologiskt anpassad. El- och vätgasbilar.
 • I övrigt kan poolen ha extra gästrum, trädgårdsodlingar och konstnärlig utsmyckning.

Funktion i Pool-system-modellen
Genom att bli medlem i en Pool så får personen tillgång dels till närmaste-Poolen (som personen själv är med och kooperativt äger), men även tillgång till det övriga Pool-systemet nätverk med ett stort möjligt utbud av funktioner, aktiviteter och resurser och tillgång till ett stort utvecklat socialt nätverk. Med Pool-system-modellen så kan det finnas ett bra socialt nätverk att tillgå i stort sett dygnet runt och året om. Detta kan stärka de sociala skyddsnäten och tryggheten i samhället väsentligt, jämfört nuvarande modell.

I nätverket av Pooler kan det läggas in olika funktioner och välfärdsfunktioner. Exempelvis en av cirka tio Pooler skulle kunna bli en företags-Pool, som kan göra det lättare att driva och starta småföretag. Det kan vara att tillgå gemensam administrativ personal, kontors- och IT-tjänster. Dessutom kan äldre företagare som gått i pension och andra med erfarenhet av samhälle, kunskap, näringsliv och innovationer, komma att ingå som ett stödnätverk till företagarna.

En av fem Pooler i Pool-system-nätverket skulle kunna vara en äldre-Pool och ha cirka 15 mindre servicelägenheter och samtidigt tillgång till äldre-Poolens kök matsal och aktiviteter, samt aktiviteter och socialt nätverk i övriga Pool-systemet. Äldre boende i närområdet kan komma till äldre-Poolen om de vill och avlastning kan komma ske dagtid vid vård i hemmet. De äldre kan även få omsorg i sitt hem eller tillsammans i närmaste-Poolen.. I äldre-Poolen kan det finnas ett undersöknings- och vårdrum med tillgång till viss utrustning, viss undersökning, och ha möjlighet att ge förberedande insatser vid akutfall (storstad och landsbygd) och ha tillgång till hjärtstartare. Det kan finnas medicinskåp för daglig medicinsk distribution till närområde. Äldre-Poolen skulle även kunna vara en stödjepunkt för hemsjukvården. Samarbete kan komma att ske med ideella föreningar. De äldre kan i görligaste mån bo kvar i en miljö och bland människor den äldre känner till sedan tidigare.

En av cirka tjugo Pooler skulle kunna vara en psykiatri-Pool som bör göras belägen nära grönområden och kanske möjlighet till trädgårdsodling. I psykiatri-Poolen kan det finnas service-lägenheter och personal att tillgå (dagtid, jour kvällstid) och ett mindre bibliotek med inriktning mot psykologi och människokännedom. Det kan finnas dagverksamhet och aktiviteter som (enklare) gruppterapeutiska samtal, trädgårdsodling, konstnärliga aktiviteter, hantverk, fortbildning inom olika ämnesområden. Brukare som bor i närområdet kan ha psykiatri-Poolen att tillgå för omsorg, aktiviteter och gemenskap. De service-boende och brukarna kan ingå i sysselsättning och aktiviteter gemensamt med de vanliga Pool-medlemmarna (för att driva Pooler) och de som har intresse för att stödja psykiskt utsatta människor. Samarbete kan göras med ideella föreningar.

En av cirka fem Pooler kan bli en dagis-Pool med dagisverksamhet för de små i området, det blir alltså en Pool med ett extra stort lekrum för barn och kan motsvara ett mindre dagis idag. Tanken är att det kan ske en interaktion med föräldrar och mogna stabila Pool-medlemmar och dagispersonal. Det bör finnas möjlighet till avlastning och mindre barnpassning i dagis-Poolen för hemmavarande föräldrar (som kanske sitter hemmavid och distansarbetar och studerar i stunder). Lekrummen i Poolerna kan fritt användas av Pool-medlemmarna och deras barn när så passar, det bör även skapas goda möjligheter med barnpassning rent allmänt i det stora sociala nätverket av Pool-medlemmar och dagis-Pool.

I Pool-systemets nätverk kan det finnas mängder av aktiviteter för barn och ungdom, men även för vanliga Pool-medlemmar, att göra. Det kan vara planerade aktiviteter med fritidspedagoger (motionstränare, fortbildare med mera) eller spontana aktiviteter. Det bör ha en anknytning till allmänbildning, färdighetsträning, skapande, motion, demokratikunskaper och träning av den sociala kompetensen (förmåga att ta ansvar och samarbeta).

Skolarbete torde kunna förbättras avsevärt med Pool-system-verksamhet. Biblioteket kan ge en rik stimulans och allmänbildning, datorer från det gemensamma kontorsrummet användas vid skolarbete, läxhjälp kan komma att ske med den breda kunskaps- och erfarenhetsmassa som finns bland Pool-medlemmarna. Det skulle på detta sätt kunna bli en bra överföring av förtrogenhetskunskaper i olika ämnen till de yngre, ofta i dialogform. Det skulle kunna bli ett bra samarbete hem-skola-Pool-Pool-system och ge stöd både socialt och kunskapsmässigt. Mogna och stabila Pool-medlemmar kan vara bra vuxna för de unga att kontinuerligt tillgå, särskilt om det skulle ske olika förändringar i de ungas familjesituation.

En av cirka tio Pooler skulle kunna vara en integrations-Pool, där fortbildning kan ske i svenska för invandrare och i samhällskunskap.

En av tio Pooler skulle kunna vara en sysselsättnings-Pool för dem utanför ordinarie arbetsmarknad. Olika sysselsättning som åtminstone indirekt har betydelse för samhällsarbetet, som att driva Pooler, utveckla innovationer och egna företag. Träning av social kompetens och fortbildning i allmänkunskaper (men även färdigheter inom IT, ekonomi, språk), och göra brukarna mer anställningsbara eller att de påbörjar studier.

En av cirka fem Pooler skulle kunna vara en IT-Pool och ha extra utrustning och personal för mer avancerade IT-lösningar, såsom mer avancerade videokonferenser, mer avancerad programvara och liknande. Detta bör leda till möjlighet för ett mer avancerat distansarbete och när-företagande.

En av tio Pooler skulle kunna vara en sjukgymnastik-Pool och ha en mer avancerad motionsutrustning för träning av de med rygg- och ledbesvär, men även för dem med fibromyalgi. Samarbete kan ske här med olika former av det formella sociala nätverket.

Vid arbetslöshet, flytt och förändrad familjesituation bör Pool-systemets välutvecklade sociala nätverk komma väl till pass. Poolen och dess medlemmar kan bli en viktig social gemenskap som är lätt att tillgå och bli en sorts ”social hud”. Arbetslösa, långtidssjukskrivna, förtidspensionärer och vanliga pensionärer, kan lätt hitta meningsfulla saker att göra tillsammans i Pool-verksamheten, det kan vara att bidra till drivande av Pooler, det kan vara socialt och kunskapsmässigt stöd, stöd till barnfamiljer och unga, stöd till äldre och handikappade, stöd till företagare och innovatörer, demokratiskt och ideellt arbete, miljöarbete med mera. På så sätt kan de utanför ordinarie arbetsmarknad åtminstone indirekt bidra till samhällsarbetet.

Pool-systemet bör ha mer av folkrörelse-karaktär än rent politisk karaktär. Syftet med Pool-system-modellen är alltså att försöka få ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt mer hållbart samhälle, ganska mycket i linje med FN:s Agenda 21, men i svensk tappning och en social försäkring i fasta tillgångar. Pool-systemet bör kunna betydligt öka de dynamiska effekterna från välfärdssystemet och göra det mer hållbart. Pool-system-rörelsen skulle kunna jämföras med föreningar för hyresgäster, bostadsrättsägare och villaägare. Det bör finnas en central organisation och på lokal/regional nivå organisation för att ge råd och stöd till Pool-medlemmarna, och för att underlätta administration och lösa konflikter. En ständig förbättring av medlemmarnas sociala kompetens tänks ske och detta bör ge mer funktionella medborgare och vara förebyggande inom folkhälsa, särskilt den psykosociala delen.

Hållbarhet med Pool-system-modellen
Dimensionen hållbarhet i ett samhälle skulle kunna ses som en funktion av bevarande av friheten i samhället över tiden. I framtiden torde det bli mer av störningar i samhället, främst då ekologiska störningar som kan ge upphov till sociala och ekonomiska störningar. Men med Pool-system-modellen torde det gå bättre att parera nämnda störningar. Dels kan samarbetet av medlemmarna inom Poolerna och Pool-systemet öka, men det kan även ske ett större samarbete med det formella sociala nätverket, så att funktioner behålls över tid.

Social hållbarhet
I Pool-system-modellen finns två faktorer som kan förebygga psykosocial ohälsa; dels kan det bli mindre stress genom att det kan ske en betydande minskning av tiden för hushållsarbete men även i viss mån pendling, dels att det finns tillgång till välutvecklade sociala nätverk. Ytterligare en faktor är att i samarbetet i Poolerna kan det utvecklas en god social kompetens, som kan förebygga ohälsa dels i privatliv och del arbetsliv.

Tryggheten kan öka genom att det stort sett dygnet runt och under årets alla dagar finns ett bra och lättillgängligt socialt nätverk. Vid flytt eller förändring i familjesituation kan det sociala nätverket i Poolerna vara ett gott skydd och underlätta förändringen. För barn och ungdom som växer upp kan de vuxna mogna Pool-medlemmarna dels ge ett socialt och dels ett kunskapsmässigt stöd. Det kan bli en god social kontroll som förebygger sociala avarter.

För invandrare kan integrationen i samhället underlättas. Jämställdheten kan förbättras genom att tiden för hushållsarbete och pendling kan gå ned betydligt. Med Pool-system-modellen kan det bli ett effektivare och därmed stabilare välfärdssystem. I krissituationer kan det bli lättare att upprätthålla trygghet och välfärd.

För de utanför ordinarie arbetsmarknad finns det möjlighet till bra sociala nätverk och meningsfulla aktiviteter och sysselsättning (som att vara med och driva Poolerna). Det kan bli nya former inom vård och omsorg, och som kan förbättra situationen för äldre och sjuka, och ge dem en bättre livskvalitet.

Ekologisk hållbarhet
Pool-system-modellen kan ses som en ekologisk infrastruktur. En ständig förbättring av Poolernas och Pool-systemets ekologiska status, kan minska de ekologiska fotavtrycken och skapa ett mer ekologiskt balanserat samhälle.

Det finns möjlighet till direktdistributionssystem av livsmedel och retursystem för förpackningar. Att ingå i en Pool kan göra att tiden för att återvinna material kan gå ned betydligt och underlätta för en hög återvinningsgrad.

Med mer gemensamt ägande av saker, så kan det leda till ett högt resursutnyttjande av sakerna i Poolerna. Genom samlat inköp kan priskänsligheten bli lägre och hårda och tillräckliga miljökrav kan bli styrande vid inköp av varor. Det kan bli mer av arbete i närområdet och därför kan behovet av transporter minska.

Ekonomisk hållbarhet
Med Pool-system-modellen kan det bli effektivare välfärdssystem, vilket kan dämpa skattetrycket. Det kan bli lättare att förena familj, arbete, studier och karriär, genom att tiden för hushållsarbete och i viss mån pendling kan minska betydligt. Detta bör gynna jämställdheten på arbetsmarknaden, så att kvinnor får en bättre position och löneutveckling på arbetsmarknaden.

Rörligheten på arbetsmarknaden kan komma att öka. Det kan även bli en ”virtuell” rörlighet på arbetsmarknaden, där arbetsgivaren byts från tid till annan, men arbetstagaren kan ha andra grannar som denne distansarbetar tillsammans med.

Det bör bli lättare att bli små- och nyföretagare med Pool-system-modellen, med tillgång till bland annat data-Pool och företags-Pool. Det kan bli ett ökat arbetsutbud genom att ingå i ett Pool-samarbete kan ge mer fri tid. Modellen kan leda till en upplevd ökad arbetslivstrygghet för den som är på eller utanför arbetsmarknaden.

I samarbetet i Poolerna kan det dels bli utveckling av en god social kompetens, och dels att det finns ett bra kontaktnät att tillgå, vilket kan leda till ökade jobbchanser och minska risken för arbetslöshet. Incitament finns för att höja utbildnings- och allmänbildningsnivån och bejaka att vi lever i ett kunskapssamhälle. Detta kan ge grund för en bra framtida ekonomisk utveckling.

Arkitektur
Tillämpning av Pool-system-modellen kan ske där de lokala förutsättningarna är goda, men också genom modifiering av befintlig bebyggelse. Annars tänker jag mig att konceptet kan leda till en ny form av arkitektur, med 5-10-våningshus där det kan finnas en Pool i varje plan och huset samt närliggande hus kan bilda ett Pool-system.

Fortsatt arbete
Det skulle behövas en folkrörelse för Pool-system-modellen, där värdegrunden är en strävan efter ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Svenska Eko-kommunföreningen borde engagera sig för att få med Pool-system-modellen i ett hållbart samhällsbyggande.

Med Pool-system-modellen skulle det kunna bli ett roligare, friare och mer ansvarsfullt samhälle. Förhoppningsvis kan det leda till en bättre framtidstro för samhället och dess medborgare

Torkel Forsberg, politisk filosof, civ ing
torkel.forsberg@telia.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here