Nätkoncessionsutredningens betänkande

0
909

Moderna tillståndsprocesser för elnät(SOU 2019:30)

Utredningens uppdrag har varit att se över regelverket för nätkoncessioner så att det inte skapar osäkerhet eller sätter upp onödiga hinder för energiaktörer, samtidigt som övriga samhällsintressen ska skyddas.

Utredningen föreslår i sitt betänkande inte några ändringar vad gäller den generella koncessionsplikten för starkströmsledningar eller indelningen i nätkoncessioner för område och linje. Däremot föreslås en utökning av de generella undantagen samt en möjlighet för nätmyndigheten att ge dispens från koncessionsplikten. Det föreslås även administrativa förändringar, så att det ska bli enklare att ändra, justera och ompröva hela eller delar av en befintlig nätkoncession för linje, medan nuvarande ordning med prövning av miljöpåverkan och allmän lämplighet hos nätmyndigheten bör kvarstå.

Utredningen föreslår vidare att utbyggnaden av regionnätet på lägre spänningsnivåer ska kunna ske med stöd av nätkoncession för område. En innehavare av nätkoncession för ett lokalnätsområde ska få tillåta andra nätföretag att bygga ledningar inom det område och den spänningsnivå som gäller för området.*

Utredningen konstaterar att det för att minska den totala projekttiden krävs att frågorna om tillträde och markåtkomst effektiviseras. Om någon avser att bygga en ledning med stöd av nätkoncession föreslås att länsstyrelsen ska få besluta om rätt för att få tillträde till en fastighet för detaljprojektering och markundersökning, för att kunna precisera ledningssträckningen eller undersöka vilken påverkan verksamheten får på miljön (ny 27 § i 2 kap. ellagen). Vidare föreslås att parallella processer ska kunna drivas hos nät- och lantmäterimyndigheten för att få nödvändig markåtkomst för att få bygga en ledning. Det finns i 17 § ledningsrättslagen redan i dag en möjlighet för nätmyndigheten att medge att ledningsrättsförrättningen får inledas även om nätkoncessionen ännu inte har meddelats. För att öka tillämpningen av den bestämmelsen föreslås att nätmyndighetens medgivande ska kunna begränsas till att endast avse vissa delar av förrättningen. För att komma till rätta med rådighetsproblematiken vid byggande av ledningar i vattenområden förslås också, genom en ny p. 7 i 2 kap. 4 § restvattenlagen, att den som innehar nätkoncession för linje ska anses ha rådighet att bedriva vattenverksamhet.

Författningsförslagen föreslås träda ikraft den 1 januari 2021.

*Inom relativt stora geografiska områden kan nätägare bygga ledningar på 30–50 kV med     stöd av nätkoncession för område (SOU 2019:30 s.157).